Usługa wykonania badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie” OR-ZN.272.1.16.2021.AT

Tytuł Usługa wykonania badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie”
Numer referencyjny OR-ZN.272.1.16.2021.AT
Data ogłoszenia 2021-07-30
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia klasycznego powyżej kwot unijnych Przetarg nieograniczony

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie”.
2. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
4. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
5. Zamawiający wymaga, aby raport końcowy z badania został stworzony zgodnie z zasadami zawartymi w aktualnej wersji Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w szczególności Załącznika nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
6. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działania 13.1.

UWAGA: Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem:

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/35459/details 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony