Uchwała Zarządu nr 1022/41/VI/2019 z dnia 2019-05-15

W sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512); art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony