Uchwała Zarządu nr 1121/341/VI/2022 z dnia 2022-06-22

W sprawie zmiany uchwały nr 2253/280/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.10.2021 r. poprzez zwiększenie kwoty i procentu dofinansowania dla projektu realizowanego przez Gminę Mykanów, nr WND-RPSL.05.01.02-24-06F3/17, pt. „Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierzchowisko" w Gminie Mykanów -etap I”, w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 547 z późń. zm.), art. 9 ust 2 pkt 2 i pkt 3, art. 46 ust. 2 oraz art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 818 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony