Uchwała zarządu nr 1168/343/VI/2022 z dnia 2022-06-29

W sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 374/FS/2022 z 25 stycznia 2022 r zobowiązującą Beneficjenta – Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów w likwidacji do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w projekcie dofinansowanym z RPO WSL na lata 2014-2020
podstawa prawna art. 104 i art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.), art. 207 ust. 1 pkt 2, ust. 9 pkt 1 i ust. 12 a pkt 1 w zw. z art. 60 pkt 6, 61 ust. 3 pkt 2 i 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony