Uchwała zarządu nr 1247/237/VI/2021 z dnia 2021-05-26

W sprawie przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych w ramach: - pierwszego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Wojewódzkim Programie - Owca Plus do roku 2027 - drugiego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne promujące Wojewódzki Program -Owca Plus do roku 2027.
podstawa prawna Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1668), art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), art. 221 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Programu Współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 przyjętym Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/25/7/2020 z 16 listopada 2020 r., Uchwałą nr 2841/194/VI/2020 r Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony