Uchwała zarządu nr 1283/350/VI/2022 z dnia 2022-07-20

W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz poddania go procedurze konsultacji.
podstawa prawna Na podstawie: art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818), art. 90 t ust. 1 pkt 2 i ust. 3 - 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1327), uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, zmieniona Uchwałą Nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r., nr 30 poz. 542 oraz Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r., nr 87 poz. 1619).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony