Uchwała zarządu nr 1307/263/V/2018 z dnia 2018-06-12

W sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-0599/17-002 złożonego przez Gminę Piekary Śląskie w ramach konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2018 poz. 913), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony