Uchwała zarządu nr 1350/239/VI/2021 z dnia 2021-06-09

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2021 oraz ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2021.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1,2,3, art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1057, z późn. zm.), Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” przyjętej uchwałą Nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 października 2020r., Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/25/8/2016 z 27 czerwca 2016r., Programu Współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 przyjętym Uchwałą nr VI/25/7/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z 16 listopada 2020r.

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony