Uchwała zarządu nr 1411/239/VI/2021 z dnia 2021-06-09

Podjęcie decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2021 r.

W sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2021 r.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1668); art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/25/7/2020 roku z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021; Regulaminu przyznawania dotacji Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do uchwały nr 1696/154/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lipca 2020 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony