Uchwała zarządu nr 1430/241/VI/2021 z dnia 2021-06-15

W sprawie wydania postanowienia o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania z wniosku Grzegorza Jasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GINT Grzegorz Jasiński
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1668), art. 149 § 3 w zw. z art. 123 oraz art. 150 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 60 pkt 6, art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony