Uchwała zarządu nr 1591/271/V/2018 z dnia 2018-07-10

W sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Maję Szewczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sismed Maja Szewczyk z siedzibą w Jaworznie (adres: ul. Gołębia 8, 43-600 Jaworzno, NIP: 2220784861, REGON: 243328270), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.08.01.03-24-05E7/16-00 z dnia 8 lutego 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Dziecko w Żłobku gwarancją zarobku! Aktywizacja zawodowa rodziców i opiekunów dzieci do lat 3”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), art. 60 pkt 6 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 207 ust. 1 oraz ust. 9 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), § 15 umowy nr UDA-RPSL.08.01.03-24-05E7/16-00 z dnia 8 lutego 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Dziecko w Żłobku gwarancją zarobku! Aktywizacja zawodowa rodziców i opiekunów dzieci do lat 3”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony