Uchwała zarządu nr 1639/131/V/2016 z dnia 2016-08-09

W sprawie Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwały nr 839/112/V/2016 i uchwały nr 840/112/V/2016 z dnia 10.05.2016 r.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486); art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony