Uchwała zarządu nr 1728/255/VI/2021 z dnia 2021-07-21

W sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Śląskie dla niepełnosprawnych II”
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art.13 i art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 573), uchwały Nr VI/25/7/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony