Uchwała zarządu nr 1913/446/VI/2023 z dnia 2023-09-14

W sprawie powołania komisji konkursowej, oceniającej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Śląska paleta niepełnosprawności”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.), art. 13 i art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.) art. 36 ust. 2 i 3 oraz art. 47 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), uchwała Nr VI/59/5/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, uchwała Nr VI/55/6/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, z późn. zm.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony