Uchwała zarządu nr 193/308/VI/2022 z dnia 2022-02-09

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2022 roku
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.); art. 11 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/38/9/2021 z 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 z późn. zm.; Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik do uchwały nr 1696/154/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lipca 2020 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony