Uchwała Zarządu nr 1960/448/VI/2023 z dnia 2023-09-19

W sprawie zmiany uchwały nr 769/416/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.04.2023 r. poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu nr WND-RPSL.04.03.01-24-067A/18 pt. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Piekarach Śląskich” realizowanego przez Gminę Piekary Śląskie, w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 9 ust 2 pkt 2 i pkt 3, art. 46 ust. 2 oraz art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 818 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony