Uchwała zarządu nr 2009/283/V/2018 z dnia 2018-09-04

W sprawie zmiany uchwały nr 802/187/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2017r. poprzez zawarcie aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wykorzystania Bazy Usług Rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), art. 10 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ), art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1, art.6a oraz art. 6aa ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.), a także na podstawie aneksu nr 1 z dnia 7 sierpnia 2018 r. do Porozumienia zawartego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 3 lutego 2017 r. oraz Porozumienia nr 13/RR/2015 w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 17 marca 2015 r., z późn. zm., zwanego dalej „Porozumieniem w sprawie realizacji RPO WSL 2014-2020” oraz rozdziału 4.1 pkt 21 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony