Uchwała zarządu nr 2015/283/V/2018 z dnia 2018-09-04

W sprawie aktualizacji Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektu, w ramach konkursu nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17 dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs, w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w wyniku przeprowadzenia oceny merytorycznej w zakresie kryteriów dodatkowych oraz oceny strategicznej dokonanej w następstwie uwzględnienia protestu
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 58 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1431

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony