Uchwała Zarządu nr 202/309/VI/2022 z dnia 2022-02-16

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanych w terminie od 07.03.2022 do 17.12.2022 roku.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tj. Dz.U. 2020 poz.1668 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 11 ust.2 i art. 13 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 poz.1057 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 z późn. zm.), Uchwała Nr VI/38/9/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 z późn. zm.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony