Uchwała zarządu nr 2041/283/V/2018 z dnia 2018-09-04

W sprawie podjęcia decyzji o powierzeniu realizacji zadania publicznego wyłonionego w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i art. 16 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/46/7/2017 z 20 listopada 2017 r.

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony