Uchwała Zarządu nr 2083/270/VI/2021 z dnia 2021-09-15

W sprawie zmiany pakietu aplikacyjnego dla Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL 2014-2021 nabór nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 poprzez doprecyzowanie zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR w zakresie warunku zabezpieczenia wkładu własnego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektów.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1668 z późn. zm.) art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony