Uchwała Zarządu nr 2086/270/VI/2021 z dnia 2021-09-15

W sprawie zmiany Uchwały nr 1223/235/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.05.2021 r. poprzez zwiększenie alokacji konkursu oraz wybór do dofinansowania dodatkowego projektu w ramach konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20 dla poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT RPO WSL na lata 2014-2020.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm); art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony