Uchwała zarządu nr 2214/279/VI/2021 z dnia 2021-10-05

W sprawie zmiany uchwały nr 147/207/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektów zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach IV rundy konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwiększenia alokacji przeznaczonej na IV rundę konkursu nr RPSL.03.02.00 IP.01-24-026/20 oraz wyboru do dofinansowania projektów, w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 i art. 46 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), §1 ust. 1 lit. d oraz §2 ust. 1 pkt 1) i 2) Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Nr 8/RR/2015 z dnia 16 marca 2015 roku z późn. zm.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony