Uchwała zarządu nr 2238/381/VI/2022 z dnia 2022-12-09

W sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia Zasad realizacji dla projektu, realizowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 10, art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1758), art. 9 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818), Zestawienie inwestycji ukierunkowanych na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1382/354/VI/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony