Uchwała zarządu nr 2496/228/V/2017 z dnia 2017-11-28

W sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 2 pkt 6 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony