Uchwała Zarządu nr 2655/188/VI/2020 z dnia 2020-11-18

W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1311/136/VI/2020 z 10 czerwca 2020 r. poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektów nr WND-RPSL.04.01.03-24-02B6/18 realizowanego przez Gminę Miasta Tychy oraz nr WND-RPSL.04.01.03-24-02DB/18 realizowanego przez Gminę Ożarowice oraz aktualizację Listy ocenionych projektów grantowych zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, RPO WSL na lata 2014-2020.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 9 ust 2 pkt 2 i pkt 3, art. 46 ust. 2 oraz art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 818).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony