Uchwała Zarządu nr 2656/188/VI/2020 z dnia 2020-11-18

W sprawie zmiany uchwały nr 593/109/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04.03.2020 r. poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu nr WND-RPSL.10.03.01-24-00C7/18 pt. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia” realizowanego przez Gminę Tarnowskie Góry w ramach konkursu nr RPSL. 10.03.01-IZ.01-24-189/17.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1668 ),art. 9 ust. 1 pkt 2 ust 2 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.818).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony