Uchwała Zarządu nr 2657/188/VI/2020 z dnia 2020-11-18

W sprawie zmiany uchwały nr 1639/154/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.07.2020 r. poprzez wybór do dofinansowania projektów z Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów dla projektów niegrantowych w ramach konkursu nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668); art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.818).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony