Uchwała zarządu nr 266/101/VI/2020 z dnia 2020-02-05

W sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektu pn. „InfoSmogMED”, złożonego w ramach naboru pozakonkursowego nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-323/19, Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony