Uchwała zarządu nr 2729/190/VI/2020 z dnia 2020-11-25

W sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Grzegorza Jasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GINT Grzegorz Jasiński, otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00 z dnia 20 marca 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 60 pkt 6 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 207 ust. 1 oraz ust. 9 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 818), § 15 umowy nr UDA-RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00 z dnia 20 marca 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony