Uchwała zarządu nr 444/213/VI/2021 z dnia 2021-02-24

W sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach puli środków przeznaczonych na projekty w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych oraz aktualizacji Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony