Uchwała zarządu nr 446/213/VI/2021 z dnia 2021-02-24

W sprawie zatwierdzenia Zasad realizacji projektu konkursowego Instytucji nr RPSL.11.01.04-24-027B/20 pt. „Z głową w przyszłość”, realizowanego przez Samorząd Województwa – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; 52 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony