Uchwała zarządu nr 621/411/VI/2023 z dnia 2023-03-24

W sprawie wydania postanowienia w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w zakresie należności określonej w decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 1926/FS/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., utrzymanej w mocy decyzją Zarządu Województwa Śląskiego nr 4098/RT/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 97 § 1 pkt 4 w zw. z art. 101 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), art. 60 pkt 6, art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 818)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony