Uchwała zarządu nr 69/205/VI/2021 z dnia 2021-01-13

W sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego oceny formalno-merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.09. 02.05-24-0187/20-003 złożonego przez GMINĘ JANÓW w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668), art. 55 pkt 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony