Uchwała zarządu nr 807/418/VI/2023 z dnia 2023-04-19

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2023 r., ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie organizacji wydarzenia pn.: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023 r., ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2023 r., oraz ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie organizacji wydarzenia pn.: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023 r.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), art. 4 ust.1 pkt 18, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art.13 ust. 1,2,3, art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 251), Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie2030” przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 r., Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/25/8/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przyjętego uchwałą nr VI/50/15/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2022 r, zmienioną uchwałą nr VI/53/7/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony