Uchwała zarządu nr 832/334/VI/2022 z dnia 2022-05-18

W sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania w związku z częściowym brakiem zwrotu środków po rozwiązaniu umowy przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Euro-Klinika Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431699462, REGON: 240409803), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA- RPSL.08.03.02-24-02F1/19-00 z dnia 18 lutego 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zdrowe serca Siemianowic Śląskich”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), art. 60 pkt 6 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 207 ust. 1 oraz ust. 9 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm), art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 818), § 15 umowy nr nr UDA- RPSL.08.03.02-24-02F1/19-00 z dnia 18 lutego 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zdrowe serca Siemianowic Śląskich”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony