Uchwała zarządu nr 837/334/VI/2022 z dnia 2022-05-18

W sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania w związku z naruszeniem trwałości projektu oraz trwałości rezultatów projektu przez MARKO sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.08.01.03-24-05F1/16-00 z dnia 24 lutego 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Bajkowy świat dla dziecka! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), art. 60 pkt 6 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 207 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 9 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 818), § 15 umowy nr UDA-RPSL.08.01.03-24-05F1/16-00 z dnia 24 lutego 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Bajkowy świat dla dziecka! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony