Menu

Uchwała Sejmiku nr I/55/11/2002 z dnia 2002-08-26

Data ogłoszenia 2002-08-26
W sprawie przyjęcia zmiany Statutu Województwa Śląskiego
Na podstawie
art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220)

§ 1


Przyjąć zmiany Statutu Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Śląskiego (Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 12 maja 2001 roku, Nr 26 poz. 657), stanowiące załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z wyjątkiem § 13 ust. 3, § 19 ust. 3, § 40 ust. 2 Statutu, które obowiązują w dotychczasowym brzmieniu do końca obecnej kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego
Załącznik do uchwały Nr I/55/11/2002
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 26 sierpnia 2002 roku
w sprawie zmiany Statutu Województwa Śląskiego.

 

I. W Statucie Województwa Śląskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 , Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220)".
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
"Terytorium Województwa obejmuje obszar określony w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603, Nr 104, poz. 656, z 1999 r. Nr 101, poz. 1182, Dz.U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497)".
3) § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,",
4) § 9 ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:
"9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej,
10) transportu zbiorowego i dróg publicznych,"
5) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Ustawy mogą nakładać na Województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.",
6) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220)"
7) Po dotychczasowym § 12 dodaje się nowe §§ 12a i 12b w brzmieniu:
"§ 12a
1. Działalność organów województwa jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Sejmiku i posiedzenia jego komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów województwa i komisji Sejmiku.
§12b
1. Każda informacja o sprawach publicznych, która stanowi zgodnie z obowiązującymi przepisami informację publiczną podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w tych przepisach.
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje w szczególności uprawnienie do:
1) uzyskania informacji publicznej,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń Sejmiku i komisji Sejmiku.
3. Dokumentami urzędowymi są dokumenty w rozumieniu właściwych przepisów, a w szczególności:
1) uchwały Sejmiku,
2) uchwały Zarządu,
3) protokoły z posiedzeń Sejmiku oraz jego komisji,
4) protokoły z posiedzeń Zarządu.
4. Wgląd do dokumentów urzędowych polega w szczególności na umożliwieniu osobie zainteresowanej:
1) bezpośredniego przeglądania wskazanego przez nią dokumentu,
2) samodzielnego sporządzania notatek z dokumentów,
3) sporządzania kopii dokumentów,
4) sporządzenia uwierzytelnionego odpisu dokumentu.
5. Wgląd odbywa się w Urzędzie Marszałkowskim, w godzinach urzędowania i w obecności wyznaczonego przez Zarząd pracownika Urzędu.
6. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszyłoby przepisy ustaw szczególnych wyłączających jawność lub stanowiących tajemnicę, dokument udostępnia się w ograniczonym zakresie w drodze sporządzenia wyciągu z dokumentu.
7. Do publicznej wiadomości na stronie internetowej Województwa oraz tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu Marszałkowskiego podaje się w szczególności :
1) termin i porządek planowanych sesji Sejmiku,
2) terminy planowanych posiedzeń komisji Sejmiku,
3) terminy planowanych posiedzeń Zarządu,
4) uchwały Sejmiku,
5) uchwały Zarządu."
8) § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W skład Sejmiku wchodzi 48 radnych.",
9) § 15 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"13) wybór i odwoływanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia Marszałka Województwa, zwanego dalej "Marszałkiem",",
10) § 15 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
"16) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,",
11) § 15 pkt 17 lit. f otrzymuje brzmienie:
"f) tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,",
12) w § 15 dodaje się nowy pkt 17a, który otrzymuje brzmienie:
"17a) podejmowania uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów," ,
13) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16
1. Pierwszą sesję nowo wybranego Sejmiku zwołuje Przewodniczący Sejmiku z poprzedniej kadencji, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do sejmików na obszarze całego kraju lub, w przypadku wyborów przedterminowych, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Sejmiku.
1a. Po upływie terminu określonego w ust. 1 sesję zwołuje Komisarz Wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do sejmików na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Sejmiku.
2. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania Sejmiku, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.
3. Pierwszą sesję nowo wybranego Sejmiku do czasu wyboru Przewodniczącego Sejmiku prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji (senior).",
14) § 17 otrzymuje brzmienie:
"§ 17
1. Sejmik wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sejmiku i trzech wiceprzewodniczących Sejmiku, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Sejmiku nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
3. Zadaniem Przewodniczącego Sejmiku jest wyłącznie organizowanie pracy Sejmiku oraz prowadzenie jego obrad. Przewodniczący Sejmiku może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Sejmiku i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Sejmiku najstarszy wiekiem.
4. Odwołanie Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Sejmiku następuje na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu Sejmiku, w trybie określonym w ust.1.
5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Sejmiku Sejmik podejmuję uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust.5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Sejmiku jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Sejmik z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.",
15) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.",
16) w § 19 po ustępie 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Z członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru",
17) § 20 otrzymuje brzmienie:
"§ 20
1. Sejmik wybiera Zarząd, w tym Marszałka oraz 2 wicemarszałków, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 1a i 2 .
1a. Sejmik wybiera Marszałka bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.
2. Sejmik wybiera wicemarszałków oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Marszałka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.
3. Marszałek, wicemarszałkowie i pozostali członkowie Zarządu mogą być wybrani spoza składu Sejmiku.
4. Do członków Zarządu wybranych spoza składu Sejmiku stosuje się odpowiednio przepisy § 39 ust. 1, 2 i 8.",
18) w § 21 dodaje się nowy ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Uchwałę w sprawie absolutorium Sejmik podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku.",
19) § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Sejmik, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie uchwały Sejmiku o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium, może odwołać Zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.",
20) § 22 skreśla się,
21) § 23 otrzymuje brzmienie:
"§ 23
Sejmik może na uzasadniony wniosek Marszałka odwołać poszczególnych członków Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.",
22) § 24 otrzymuje brzmienie:
"§ 24
1. Sejmik może odwołać Marszałka z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Sejmiku. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.
2. Odwołanie Marszałka następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania Sejmik przeprowadza po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie Marszałka województwa nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
3. Odwołanie Marszałka albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.",
23) § 25 skreśla się,
24) § 26 otrzymuje brzmienie:
"§ 26
1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Marszałka jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.
2. W przypadku rezygnacji Marszałka Sejmik na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego Zarządu.
3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja Sejmiku, o której mowa w ust. 2.
4. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu Sejmik dokonuje wyboru nowego Zarządu w trybie, o którym mowa w § 20, odpowiednio, w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji. W przypadku niedokonania wyboru nowego zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji, przepisy art. 33 ustawy o której mowa w § 2 pkt 2 Statutu , stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania członka Zarządu nie będącego jego Przewodniczącym, Sejmik dokonuje wyboru nowego członka Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.
6. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków. Sejmik może zwolnić członka Zarządu z tego obowiązku.
7. Przepis ust.6 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały Zarząd.",
25) § 27 otrzymuje brzmienie:
"§ 27
1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie przez członka niebędącego jego Przewodniczącym, Sejmik podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie przez Sejmik uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu nie będącego jego przewodniczącym Marszałek obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić Sejmikowi nową kandydaturę na członka Zarządu.",
26) § 38 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"§ 38
1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Województwa. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Województwa postulaty i przedstawia je organom Województwa do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób wchodzących w skład Zarządu nie będących radnymi",
27) § 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4.Wysokość diet określa Sejmik. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, Dz.U. Nr 154, poz. 1784, Nr 154, poz.1799)."
28) § 38 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Do radnego Województwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 24e-24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220)."
29) § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy."
30) w § 40 dodaje się nowy ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Zarząd lub Marszałek nie może powierzyć radnemu Województwa, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.",
31) w § 45 ust. 2 zwrot: "Wiceprzewodniczącego i członka Zarządu." zastępuje się zwrotem: "Wicemarszałka i członka Zarządu."
32) w § 51 ust, na końcu ustępu 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zwrot: "lub osoby przez niego upoważnionej.",
33) w § 51 ust. 5 zwrot: "jeden z wiceprzewodniczących Zarządu" następuje się zwrotem: "jeden z wicemarszałków.",
34) §59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Uchwała budżetowa Województwa składa się z budżetu Województwa, ustaleń dotyczących spraw, które, na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 46, poz. 499, Nr 125, poz.1368, Nr 98, poz.1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 145, poz.1623, Nr 88, poz..961, Nr100, poz.1082) pozostawiono do uchwały Sejmiku oraz spraw wskazanych przez Sejmik w uchwale, o której mowa w § 58 ust. 2.",
35) § 61 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) projekt budżetu Województwa uwzględniający zasady określone w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 46, poz. 499, Nr 125, poz.1368, Nr 98, poz.1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 145, poz.1623, Nr 88, poz..961, Nr100, poz.1082) oraz ustalenia Sejmiku, o których mowa w § 58 ust. 2 pkt 3,"
36) § 64 skreśla się.

II. W Regulaminie Sejmiku Województwa Śląskiego, stanowiącym załącznik Nr 1 do Statutu Województwa Śląskiego, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
"16) Komisja Zagospodarowania Przestrzennego:
? opiniowanie, nadzorowanie i inspirowanie działań z zakresu gospodarki przestrzennej i kształtowania krajobrazu,
? opiniowanie, nadzorowanie i inspirowanie działań z zakresu problematyki przestrzeni chronionych,
? problematykę urzędowego systemu informacji o przestrzeni,
? problematykę waloryzacji przestrzeni.",
2) w § 44 ust. 1 zwrot: "co najmniej raz na kwartał" zastępuje się zwrotem: "w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.",
3) w § 44 ust. 4 zwrot: "projekt porządku obrad" zastępuje się zwrotem: "porządek obrad",
4) w § 44 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:
"5. Sejmik może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku.",
5) § 45 otrzymuje brzmienie:
"§ 45
1. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Sejmiku, Przewodniczący Sejmiku obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku o zwołanie sesji należy dołączyć porządek obrad oraz projekty uchwał.
2. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 1 stosuje się przepis § 44 ust. 5, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
3. Na wniosek Marszałka Przewodniczący Sejmiku jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Sejmiku projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd, a projekt wpłynął do Sejmiku co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Sejmiku.",
6) § 51 otrzymuje brzmienie:
"§ 51
Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Sejmiku. W razie nieobecności Przewodniczącego Sejmiku lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w prowadzeniu obrad § 17 ust. 3 Statutu stosuje się odpowiednio.",

III. W Regulaminie Zarządu Województwa Śląskiego, stanowiącym załącznik Nr 2 do Statutu Województwa Śląskiego, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 tiret 3 zwrot: "wiceprzewodniczących Zarządu" zastępuje się zwrotem: "wicemarszałków,",
2) w § 5 słowo "wiceprzewodniczący" zastępuje się słowem: "Wicemarszałek".

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony