Menu

Uchwała Sejmiku nr I/55/9/2002 z dnia 2002-08-26

Data ogłoszenia 2002-08-26
W sprawie zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2002 rok
Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art.12 pkt 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002
(Dz. U. nr 150, poz. 983 z późn. zm.)

§ 1


Dokonać zwiększenia budżetu Województwa Śląskiego na 2002 rok o kwotę 1.142.784 zł. w zakresie zadań własnych samorządu zgodnie z poniższym wyszczególnieniem


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Dochody

Wydatki

010

 

 
Rolnictwo
i łowiectwo

1.142.784

1.142.784

 

01078

 
Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych

1.142.784

1.142.784

 

 

626
Dotacje
otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

1.142.784

 

 

 

6050
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych

 

1.142.784

Razem

1.142.784

1.142.784

§2


Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 1 sierpnia 2002 roku umowy dotacji Nr 340/2002/1/GW/pp/D pomiędzy Dyrektorem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, działającym na podstawie Pełnomocnictwa Nr 38/2002 Zarządu Województwa Śląskiego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Usuwanie szkód powodziowych w korycie rzeki Korzeniec oraz wałach przeciwpowodziowych rzeki Gostynki i rzeki Mlecznej na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego”.


§ 3


Wykonanie niniejszej uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony