Menu

Uchwała Sejmiku nr II/24/12/2004 z dnia 2004-09-20

Data ogłoszenia 2004-09-20
W sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
Na podstawie
art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 pkt 1 i art. 20 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1593 z późn. zm.), zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.) oraz tabelą stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw, stanowiącą załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 47, poz.448)
§ 1
  1. Ustalić składniki miesięcznego wynagrodzenia brutto dla Marszałka Województwa Śląskiego - Pana Michała Czarskiego, w następującej wysokości :
    1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5360,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych),
    2. dodatek funkcyjny w wysokości 2130,00 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści złotych),
    3. dodatek specjalny - 40 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2996,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) - na okres od dnia 1 września 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2005 roku.
    4. dodatek za wieloletnią pracę w kwocie - 1.072,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt dwa złote) stanowiący 20% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
  2. Ogółem miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 11.558,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych) - od 1 września 2004 roku.

§ 2

Tracą moc uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego: uchwała Nr II/2/5/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego oraz uchwała Nr II/13/7/2003 z dnia 20 paĽdziernika 2003 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony