Menu

Uchwała Sejmiku nr II/24/14/2004 z dnia 2004-09-20

Data ogłoszenia 2004-09-20
W sprawie zmiany uchwały własnej nr II/15/2/2003 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2004
Na podstawie
art. 18 pkt 20 w związku art. 11 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 pkt 15 i art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
§ 1

Dokonać zmiany uchwały własnej nr II/15/2/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2004 w ten sposób, że w Programie współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2004, stanowiącym załącznik do wyżej wymienionej uchwały rozszerzyć listę zadań poprzez dodanie w § 4, ust. 1 punktu 23 o następującej treści: wspieranie działań na rzecz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

§ 2

Zabezpieczyć na realizację zadania pod nazwą: wspieranie działań na rzecz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego kwotę 1 000 000 PLN.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony