Rejestry, ewidencje, archiwa

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Urzędzie prowadzone są następujące rejestry:

 1. w Departamencie Organizacji Urzędu:
  1. rejestr zarządzeń Marszałka,
  2. rejestr upoważnień Marszałka,
  3. rejestr pełnomocnictw Zarządu,
  4. rejestr skarg i wniosków,
  5. rejestr kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie,
  6. rejestr petycji,
  7. rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  8. rejestr zamówień publicznych,
  9. rejestr korespondencji wchodzącej i wychodzącej z Urzędu,
  10. rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych;
 2. w Departamencie Obsługi Zarządu:
  1. rejestr uchwał Zarządu,
  2. rejestr decyzji Zarządu i Marszałka,
  3. rejestr postanowień Zarządu,
  4. rejestr postanowień Marszałka,
  5. rejestr pism i wniosków składanych przez parlamentarzystów;
 3. w Kancelarii Sejmiku:
  1. rejestr uchwał Sejmiku,
  2. rejestr wniosków i opinii Komisji Sejmiku,
  3. rejestr interpelacji i zapytań;
 4. w Departamencie Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego:
  1. rejestr porozumień,
  2. rejestr umów,
  3. rejestr postępowań sądowych i sądowo – administracyjnych;
 5. w Departamencie Finansowym:
  1. rejestr upoważnień wydawanych przez Skarbnika;
 6. w Departamencie Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia:
  1. rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
  2. rejestr podmiotów leczniczych prowadzących leczenie substytucyjne osób uzależnionych,
  3. rejestr zaświadczeń o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  4. rejestr zaświadczeń o wpisie do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  5. rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
 7. w Departamencie Terenów Wiejskich:
  1. rejestr polowań wykonywanych przez cudzoziemców,
  2. rejestr zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok;
 8. Departamencie Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą:
  1. rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
  2. rejestr zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego;
 9. w Departamencie Komunikacji i Transportu:
  1. rejestr podmiotów prowadzących kursy ADR, kursy na ekspertów ADN, kursy dla doradców,
  2. rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne;
 10. w Departamencie Kultury:
  1. rejestr instytucji kultury;
 11. w Departamencie Turystyki:
  1. rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
 12. Departamencie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:
  1. rejestr inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym;
 13. w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego:
  1. rejestr upoważnień do przeprowadzania kontroli projektów oraz systemu zarządzania i kontroli w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 14. w Departamencie Ochrony Środowiska:
  1. rejestr wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie;
 15. w Departamencie Rozwoju Regionalnego:
  1. rejestr rozpatrywanych protestów wpływających w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;
 16. w Departamencie Opłat Środowiskowych:
  1. rejestr zaświadczeń o stanie zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
 17. w Departamencie Audytu i Kontroli:
  1. rejestr upoważnień do kontroli podmiotów, w zakresie działań nadzorowanych przez Marszałka,
  2. rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Województwo Śląskie.

Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny.

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692).

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Archiwum zakładowe prowadzone jest w Departamencie Organizacji Urzędu. Nadzór nad archiwum zakładowym sprawuje Sekretarz Województwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony