Rejestry, ewidencje, archiwa

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Urzędzie prowadzone są następujące rejestry:

Gabinet Marszałka

 • rejestr uchwał Zarządu
 • rejestr decyzji Zarządu i Marszałka
 • rejestr postanowień Zarządu
 • rejestr postanowień Marszałka
 • rejestr pism i wniosków składanych przez parlamentarzystów

Wydział Organizacyjny

 • rejestr zarządzeń Marszałka
 • rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr korespondencji wchodzącej i wychodzącej z Urzędu
 • rejestr kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie
 • centralny rejestr petycji

Wydział Zamówień Publicznych

 • rejestr zamówień publicznych

Wydział Finansowy

 • rejestr upoważnień wydawanych przez Skarbnika

Kancelaria Sejmiku

 • rejestr uchwał Sejmiku
 • rejestr wniosków i opinii Komisji Sejmiku
 • rejestr interpelacji

Departament Audytu i Kontroli

 • rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Województwo Śląskie
 • Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych
 • rejestr upoważnień do kontroli podmiotów, w zakresie działań nadzorowanych przez Marszałka

Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego

 • rejestr porozumień
 • rejestr umów
 • rejestr postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych

Wydział Kultury

 • rejestr instytucji kultury

Wydział Komunikacji i Transportu

 • rejestr podmiotów prowadzących kursy ADR, kursy na ekspertów ADN, kursy dla doradców
 • rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 • rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
 • rejestr podmiotów leczniczych prowadzących leczenie substytucyjne osób uzależnionych
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
 • rejestr zaświadczeń o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rejestr zaświadczeń o wpisie do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Wydział Terenów Wiejskich

 • rejestr polowań wykonywanych przez cudzoziemców
 • rejestr zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok

Wydział Ochrony Środowiska 

 • rejestr zezwoleń dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami
 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 • rejestr zaświadczeń o stanie zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Wydział Edukacji i Nauki

 • rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 • rejestr zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego

Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu

 • rejestr organizatorów i pośredników turystycznych oraz rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Biuro ds. Planowania Przestrzennego

 • rejestr inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 • rejestr upoważnień do przeprowadzania kontroli projektów oraz systemu zarządzania i kontroli w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Rozwoju Regionalnego

 • rejestr rozpatrywanych protestów wpływających w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych. Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692).

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych. Archiwum zakładowe prowadzone jest w Wydziale Organizacyjnym.

Nadzór nad archiwum sprawuje Dyrektor Urzędu.https://bip.slaskie.pl/resource/file/download-file/id.311

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony