BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Katalog usług Środowisko
Ogólny opis

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów:

1) wprowadzających produkty,

2) wprowadzających produkty w opakowaniach,

3) prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114),

4) gospodarujących odpadami– zwany dalej „rejestrem”.

Zgodnie z art. 49 ust.  3 i ust. 4 ustawy o odpadach Marszałek Województwa właściwy ze względu na:
1. miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, dokonuje wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach,
2. miejsce wykonywania działalności, dokonuje wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy.

Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy.

Wymagane dokumenty

Wniosek rejestracyjny, aktualizacyjny oraz o wykreślenie z rejestru BDO należy złożyć przez stronę: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/  logując się do systemu BDO poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:
1. informacji zawartych w rejestrze,
2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru
– w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru (art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach).

Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, wymaganej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546 z późn. zm.). Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta Urzędu Miasta Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

Wymagane dokumenty:

-kopia dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia

-przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:

 • kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
 • kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
 • kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela.

- w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału
  albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.

- w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

 • kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.

 - W przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory:

 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

 - W przypadku wprowadzających pojazdy:

 • umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.
Sposób dostarczania dokumentów

Elektronicznie przez stronę :

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ 

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Elektronicznie przez stronę :

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ 

Opłaty

Opłatę rejestrową oraz opłaty roczne należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nr 35 1240 6292 1111 0010 7756 2493.

100 zł – mikroprzedsiębiorca

300 zł –przedsiębiorca inny niż mikroprzedsiębiorca

Opłatę rejestrową oraz opłaty roczne za kolejne lata uiszczają TYLKO I WYŁĄCZNIE podmioty:

1) wprowadzający sprzęt i autoryzowany przedstawiciel,

2) wprowadzający baterie lub akumulatory,

3) wprowadzający pojazdy,

4) producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,

5) wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,

6) wprowadzający na terytorium kraju opony,

7) wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Podmioty, o których mowa wyżej, wpisane do rejestru uiszczają opłatę roczną za dany rok, w terminie do końca lutego każdego roku.

Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru tylko za pośrednictwem rejestru BDO. Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w formie pdf w wysokości 10 zł, wymaganej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 Z późn. zm.).

Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta Urzędu Miasta Katowice

nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta Urzędu Miasta Katowice

nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Informacje na temat przebiegu spraw

Informacje na temat przebiegu spraw:

Obsługą wniosków BDO zajmują się pracownicy Departamentu Opłat Środowiskowych zgodnie z poniższym podziałem:

Dominik Dragon:

dominik.dragon@slaskie.pl 

tel.: 32 77 40 758

powiat mikołowski, Piekary Śląskie, Ruda Śląska

Marzena Chwałek:

marzena.chwalek@slaskie.pl 

tel.: 32 77 40 701

powiat raciborski, Chorzów, Mysłowice

Monika Strzemińska:

monika.strzeminska@slaskie.pl 

tel.: 32 77 40 061

Sosnowiec, Siemianowice Śląskie

Joanna Znaniecka:

joanna.znaniecka@slaskie.pl 

tel.: 32 77 40 701

powiat tarnogórski, powiat będziński

Agnieszka Gulińska:

agnieszka.gulinska@slaskie.pl 

tel.: 32 77 40 758

Dąbrowa Górnicza, Żory

Anna Pabjańczyk:

anna.pabjanczyk@slaskie.pl 

tel.: 32 77 40 059

Katowice

Leszek Kulesza:

leszek.kulesza@slaskie.pl 

tel.: 32 77 40 782

Świętochłowice, Bytom, Zabrze

Artur Springwald:

artur.springwald@slaskie.pl 

tel.: 32 77 40 059

Gliwice, Tychy

Roman Karwot:

roman.karwot@slaskie.pl 

tel.: 32 77 40 061

powiat gliwicki, Jaworzno, powiat bieruńsko-lędziński

Łukasz Robakowski:

lukasz.robakowski@slaskie.pl 

tel.: 32 77 40 030

powiat wodzisławski, powiat pszczyński

Anna Olma

anna.olma@slaskie.pl 

tel.: 32 77 40 030

powiat rybnicki, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój

Iwona Myszor:

iwona.myszor@slaskie.pl 

tel.: 33 48 53 289

powiat bielski, Bielsko-Biała

Anna Adamus:

anna.adamus@slaskie.pl 

tel.: 33 48 53 287

powiat cieszyński, powiat żywiecki

Michał Mielczarek:

michal.mielczarek@slaskie.pl 

tel.: 34 39 01 257

powiat zawierciański, powiat myszkowski

Marlena Dudkiewicz:

marlena.dudkiewicz@slaskie.pl 

tel.: 34 39 01 257

powiat częstochowski, Częstochowa

Joanna Kisła:

joanna.kisla@slaskie.pl 

tel.: 34 39 01 258

Częstochowa, powiat częstochowski

Anna Hłąd:

anna.hlad@slaskie.pl 

tel.: 34 39 01 258

powiat lubliniecki, powiat kłobucki


W sprawie rocznych sprawozdań o odpadach i gospodarowaniu odpadami prosimy o kontakt z : 

Grzegorz Bankiel

grzegorz.bankiel@slaskie.pl 

(32) 77 40 713

pow. bieruńsko-lędziński, pow. cieszyński, pow. wodzisławski, Żory

Agnieszka Bukowska

agnieszka.bukowska@slaskie.pl

(34) 39 01 263

Częstochowa, pow. częstochowski

Michał Chowaniec

michal.chowaniec@slaskie.pl 

(32) 77 40 024

Rybnik, pow. mikołowski, Bytom

Anna Dittmann

anna.dittmann@slaskie.pl

(32) 77 40 024

Jaworzno, pow. lubliniecki, Siemianowice Śląskie, obce

Anna Dudek

anna.dudek@slaskie.pl 

(32) 77 40 024

Katowice, Gliwice, Piekary Śląskie

Anna Kubica

anna.kubica@slaskie.pl 

(32) 77 40 090

Świętochłowice, Tychy, pow. myszkowski, pow. raciborski, pow. tarnogórski

Marzena Iwańska

marzena.iwanska@slaskie.pl

(32) 77 40 713

pow. gliwicki, Mysłowice, pow. pszczyński, pow. żywiecki

Jolanta Studnicka

jolanta.studnicka@slaskie.pl 

(32) 77 40 747

Chorzów, Ruda Śląska, pow. rybnicki, Sosnowiec, pow. zawierciański

Karina Szczypka

karina.szczypka@slaskie.pl 

(33) 48 53 280

Bielsko – Biała, pow. bielski, Jastrzębie-Zdrój

Bożena Zastróżny

bozena.zastrozny@slaskie.pl

(32) 77 40 090

Dąbrowa Górnicza, Zabrze, pow. kłobucki, pow. będziński


W sprawie rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, prosimy o kontakt z:

Artur Sobiesiek

artur.sobiesiek@slaskie.pl

32 77 40 702

Katowice

Urszula Jelonek

urszula.jelonek@slaskie.pl

32 77 40 072

Gliwice, Jaworzno, gliwicki, żywiecki

Monika Majek

monika.majek@slaskie.pl

32 77 40 089

Dąbrowa Górnicza, Rybnik, częstochowski, rybnicki, tarnogórski

Izabela Sławęcka-Myczkowska

izabela.slawecka@slaskie.pl

32 77 40 702

Bytom, będziński, cieszyński, mikołowski

Bartłomiej Rokowski

bartlomiej.rokowski@slaskie.pl 

32 77 40 703

Bielsko Biała, Mysłowice, Ruda Śląska, Tychy

Ariadna Wszelaka

ariadna.wszelaka@slaskie.pl

32 77 40 089

Żory, Świętochłowice, kłobucki, wodzisławski, zawierciański

Arnika Kluska

arnika.kluska@slaskie.pl

32 77 40 703

Częstochowa, Siemianowice Śląskie, raciborski

Olga Guzik

olga.guzik@slaskie.pl

32 77 40 700

Piekary Śląskie, Sosnowiec, Zabrze, lubliniecki, myszkowski 

Karolina Zając 

karolina.zajac@slaskie.pl

32 77 40 700

Jastrzębie-Zdrój, Chorzów, bielski, bieruńsko-lędziński, pszczyńskiTryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie wykreślenia z rejestru, lub w sprawie odmowy wpisu do rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Skargi i wnioski
 1.  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie drogą elektroniczną. (mail, ePUAP)
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.
Informacje dodatkowe

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie odpowiada za kształt i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) (w tym awarie, problemy z wydajnością). W przypadku wystąpienia problemów z obsługą Systemu BDO należy kontaktować się z infolinią BDO w sposób wskazany na stronie https://bdo.mos.gov.pl/kontakt/:
- formularz kontaktowy,
- infolinia BDO w : tel. 22 34 04 050,
- kontakt w Ministerstwie Klimatu i Środowiska: tel. 22 36 92 065.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779),
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850),
 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903),
 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114),
 5. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893),
 6. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2056),
 7. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184),
 8. Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M. P. z 2018 r. poz 118),
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz. U. z 2018 poz. 1807).
 10. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888.).
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest:
 • w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO jest Marszałek Województwa Śląskiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 • w celu realizacji zadań przetwarzania w elektronicznym systemie BDO jest Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel. (22) 36-92-900, email: info@mos.gov.pl, ePUAP: /mos/SkrytkaESP.
 1. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych):
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) w związku z:
 • 80 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w celu realizacji przez Marszałka Województwa zadań związanych z prowadzeniem BDO.

Przetwarzanie dotyczy następujących kategorii danych osobowych: imię  i nazwisko, nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby, kod pocztowy, miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
 • uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
 • użytkownikom strony www.bdo.mos.gov.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 100 lat.
 2. Pani/Pana dane nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 3. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w BDO.
 2. Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Karta usługi w ePUAP

 link: karta usługi w serwisie ePUAP

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony