BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Katalog usług Środowisko
Ogólny opis

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów:

 1. wprowadzających produkty,
 2. wprowadzających produkty w opakowaniach,
 3. prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 oraz z 2021 r. poz. 2151),
 4. gospodarujących odpadami,
 5. będących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – zwany dalej „rejestrem”.

Zgodnie z art. 49 ust.  3 i ust. 4 ustawy o odpadach Marszałek Województwa właściwy ze względu na:

 1. miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, dokonuje wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach,
 2. miejsce wykonywania działalności, dokonuje wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy.

Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy.

Wymagane dokumenty

Wniosek rejestracyjny, aktualizacyjny oraz o wykreślenie z rejestru BDO należy złożyć przez stronę: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/  logując się do systemu BDO poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej.

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:

 1. informacji zawartych w rejestrze,
 2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru

– w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru (art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach).

Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, wymaganej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546 z późn. zm.). Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta Urzędu Miasta Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

Wymagane dokumenty:

 • kopia dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
 • w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  • kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
  • kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
  • kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela.
 • w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  • kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.
 • w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
  • kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.
 • w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory:
  • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
 • w przypadku wprowadzających pojazdy:
  • umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.
 • w przypadku autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, kopię umowy, o której mowa w art. 8a ust. 2 tej ustawy.
Sposób dostarczania dokumentów

Elektronicznie przez stronę :

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ 

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Elektronicznie przez stronę :

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ 

Opłaty

Opłatę rejestrową oraz opłaty roczne należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nr 35 1240 6292 1111 0010 7756 2493.

100 zł – mikroprzedsiębiorca

300 zł –przedsiębiorca inny niż mikroprzedsiębiorca

Opłatę rejestrową oraz opłaty roczne za kolejne lata uiszczają TYLKO I WYŁĄCZNIE podmioty:

 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowany przedstawiciel,
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzający pojazdy,
 4. producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzający na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe,
 8. wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 9. wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Podmioty, o których mowa wyżej, wpisane do rejestru uiszczają opłatę roczną za dany rok, w terminie do końca lutego każdego roku.

Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru tylko za pośrednictwem rejestru BDO. Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w formie pdf w wysokości 10 zł, wymaganej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 Z późn. zm.).

Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta Urzędu Miasta Katowice

nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta Urzędu Miasta Katowice

nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

INFORMACJĄ NA TEMAT WPŁAT I ICH ROZLICZENIU zajmuje się referat ds. księgowania opłat środowiskowych

Tel. (32) 77 44 887, (32) 77 44 889, (32) 77 44 890, (32) 77 44 839, (32) 77 44 831, (32) 77 44 835

Kierownik referatu ds. księgowania opłat środowiskowych

Tel. (32) 77 44 890

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Informacje na temat przebiegu spraw

Informacje na temat przebiegu spraw:

Obsługą wniosków BDO zajmują się pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych zgodnie z poniższym podziałem:

Dominik Dragon:

dominik.dragon@slaskie.pl 

tel. : 32 77 44 875

powiat mikołowski, Piekary Śląskie, Ruda Śląska

Marzena Chwałek:

marzena.chwalek@slaskie.pl 

tel. : 32 77 44 874

powiat raciborski, Chorzów, Mysłowice

Monika Strzemińska:

monika.strzeminska@slaskie.pl 

tel. : 32 77 44 881

Sosnowiec, Siemianowice Śląskie

Joanna Znaniecka:

joanna.znaniecka@slaskie.pl 

tel. : 32 77 44 874

powiat tarnogórski, powiat będziński

Katarzyna Ciechanowicz:

katarzyna.ciechanowicz@slaskie.pl 

tel. : 32 77 44 886

Dąbrowa Górnicza, Żory

Anna Pabjańczyk:

anna.pabjanczyk@slaskie.pl 

tel. : 32 77 44 875

Katowice

Arnika Kluska

arnika.kluska@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 886

Świętochłowice, Bytom, Zabrze

Artur Springwald:

artur.springwald@slaskie.pl 

tel. : 32 77 44 873

Gliwice, Tychy

Katarzyna Solińska

katarzyna.solinska@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 881

powiat gliwicki, Jaworzno, powiat bieruńsko - lędziński

Łukasz Robakowski

lukasz.robakowski@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 882

powiat wodzisławski, powiat pszczyński

Anna Olma

anna.olma@slaskie.pl 

tel. : 32 77 44 882

powiat rybnicki, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój

Iwona Myszor

iwona.myszor@slaskie.pl

tel. : 33 48 53 289

powiat bielski, Bielsko-Biała

Anna Adamus:

anna.adamus@slaskie.pl 

tel. : 33 48 53 287

powiat cieszyński, powiat żywiecki

Michał Mielczarek:

michal.mielczarek@slaskie.pl 

tel. : 34 39 01 257

powiat zawierciański, powiat myszkowski

Marlena Dudkiewicz:

marlena.dudkiewicz@slaskie.pl 

tel. : 34 39 01 257

powiat częstochowski, Częstochowa

Patrycja Sil - Ibek

patrycja.sil-ibek@slaskie.pl

tel. : 34 39 01 253

Częstochowa, powiat częstochowski

Anna Hłąd:

anna.hlad@slaskie.pl 

tel. : 34 39 01 258

powiat lubliniecki, powiat kłobucki


W sprawie rocznych sprawozdań o odpadach i gospodarowaniu odpadami prosimy o kontakt z : 

Grzegorz Bankiel

grzegorz.bankiel@slaskie.pl 

(32) 77 44 526

pow. bieruńsko-lędziński, pow. cieszyński, pow. wodzisławski, Żory

Agnieszka Bukowska

agnieszka.bukowska@slaskie.pl

(34) 39 01 256

Częstochowa, pow. częstochowski,pow.lubliniecki

Michał Chowaniec

michal.chowaniec@slaskie.pl 

(32) 77 44 527

Rybnik, pow. mikołowski, Bytom

Anna Dittmann

anna.dittmann@slaskie.pl

(32) 77 44 527

Jaworzno, pow. lubliniecki, Siemianowice Śląskie, obce

Anna Dudek

anna.dudek@slaskie.pl 

(32) 77 44 525

Katowice, Gliwice

Anna Kubica

anna.kubica@slaskie.pl 

(32) 77 44 526

Świętochłowice, Tychy, pow. myszkowski, pow. raciborski, pow. tarnogórski

Edyta Serek

edyta.serek@slaskie.pl

(32) 77 44 525

pow. gliwicki, Mysłowice, Piekary Śląskie, pow. pszczyński, pow. żywiecki

Jolanta Studnicka

jolanta.studnicka@slaskie.pl 

(32) 77 44 526

Chorzów, Ruda Śląska, pow. rybnicki, Sosnowiec, pow. zawierciański

Karina Szczypka

karina.szczypka@slaskie.pl 

(33) 48 53 280

Bielsko – Biała, pow. bielski, Jastrzębie-Zdrój

Bożena Zastróżny

bozena.zastrozny@slaskie.pl

(32) 77 44 525

Dąbrowa Górnicza, Zabrze, pow. kłobucki, pow. będziński


W sprawie rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, prosimy o kontakt z:

Artur Sobiesiek

artur.sobiesiek@slaskie.pl

32 77 44 863

Świętochłowice, Piekary Śląskie

Urszula Jelonek

urszula.jelonek@slaskie.pl

32 77 44 855

Gliwice, Jaworzno, gliwicki, żywiecki

Monika Majek

monika.majek@slaskie.pl

32 77 44 858

Mysłowice, Rybnik, częstochowski, rybnicki, tarnogórski

Izabela Sławęcka-Myczkowska

izabela.slawecka@slaskie.pl

32 77  44 856

Bytom, będziński, cieszyński, mikołowski

Bartłomiej Rokowski

bartlomiej.rokowski@slaskie.pl 

32 77  44 866

Bielsko Biała, Mysłowice, Ruda Śląska, Tychy

Ariadna Wszelaka

ariadna.wszelaka@slaskie.pl

32 77 44 857

Żory, Chorzów, wodzisławski, zawierciański

Joanna Kisła

joanna.kisla@slaskie.pl

34 39 01 258

Częstochowa, kłobucki

Olga Guzik

olga.guzik@slaskie.pl

32 77 44 865

Sosnowiec, Zabrze, lubliniecki, myszkowski 

Karolina Zając 

karolina.zajac@slaskie.pl

32 77 44 859

Jastrzębie-Zdrój, bielski, bieruńsko-lędziński, pszczyński, raciborski

Aleksandra Wilczyńska

aleksandra.wilczynska@slaskie.pl

32 77 44 859

Katowice, Dąbrowa Górnicza

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie wykreślenia z rejestru, lub w sprawie odmowy wpisu do rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Skargi i wnioski
 1.  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie drogą elektroniczną. (mail, ePUAP)
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.
Informacje dodatkowe

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie odpowiada za kształt i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) (w tym awarie, problemy z wydajnością). W przypadku wystąpienia problemów z obsługą Systemu BDO należy kontaktować się z infolinią BDO w sposób wskazany na stronie https://bdo.mos.gov.pl/kontakt/:

 • formularz kontaktowy,
 • infolinia BDO w : tel. 22 34 04 050,
 • kontakt w Ministerstwie Klimatu i Środowiska: tel. 22 36 92 065.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779),
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850),
 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903),
 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114),
 5. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893),
 6. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2056),
 7. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184),
 8. Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M. P. z 2018 r. poz 118),
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz. U. z 2018 poz. 1807).
 10. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888.).
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest:
  • w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO jest Marszałek Województwa Śląskiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
  • w celu realizacji zadań przetwarzania w elektronicznym systemie BDO jest Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel. (22) 36-92-900, email: info@mos.gov.pl, ePUAP: /mos/SkrytkaESP.
 1. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych):
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) w związku z:
  • 80 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w celu realizacji przez Marszałka Województwa zadań związanych z prowadzeniem BDO.

Przetwarzanie dotyczy następujących kategorii danych osobowych: imię  i nazwisko, nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby, kod pocztowy, miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
  • uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
  • użytkownikom strony www.bdo.mos.gov.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 100 lat.
 2. Pani/Pana dane nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 3. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w BDO.
 5. Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Karta usługi w ePUAP

 link: karta usługi w serwisie ePUAP

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony