Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców województwa

Katalog usług Sprawy obywatelskie
OpisProcedura dotyczy możliwości wystąpienia przez grupę mieszkańców województwa liczącą co najmniej 1000 osób (posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego) z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
1. Sejmik województwa określił w drodze uchwały Nr V/60/3/2018 z dnia 13.11.2018 r. w sprawie występowania mieszkańców województwa śląskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą szczegółowe zasady wnoszenia inicjatywy obywatelskiej, zasady tworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej, zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, wymogi formalne, jakim musi odpowiadać składany projekt uchwały.
2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, organizacją zbierania podpisów mieszkańców województwa śląskiego zgłaszających projekt uchwały, jego rozpowszechnianiem, a także promocją wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej.
Komitet inicjatywy uchwałodawczej może utworzyć grupa co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmiku Województwa Śląskiego, które złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia (imion), nazwiska oraz adresu zamieszkania.
Komitet podaje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
Komitet zawiadamia Przewodniczącego Sejmiku o swoim utworzeniu poprzez przekazanie pisemnych oświadczeń członków o przystąpieniu do komitetu.
Komitet przekazuje Przewodniczącemu Sejmiku projekt uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej oraz formularze poparcia projektu uchwały, o których mowa w pkt. 4.
Komitet pokrywa wydatki związane z występowaniem mieszkańców z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
3. Projekt uchwały powinien być sporządzony zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których obowiązujące przepisy prawa zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.
4. Osobie zainteresowanej poparciem projektu uchwały należy udostępnić do wglądu tekst projektu uchwały. Osoba popierająca projekt uchwały składa swój własnoręczny podpis na formularzu poparcia projektu uchwały.
Podpisy popierające projekt uchwały można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.
Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.
5. Po przyjęciu projektu uchwały Przewodniczący Sejmiku niezwłocznie nadaje mu bieg zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie województwa i Statutu Województwa Śląskiego.
6. Promocja inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
Promocję inicjatywy uchwałodawczej można prowadzić od dnia przyjęcia przez Przewodniczącego Sejmiku zawiadomienia o utworzeniu komitetu.
Materiałem promocyjnym jest każdy pochodzący od komitetu upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z inicjatywą uchwałodawczą. Materiały promocyjne powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu, od którego pochodzą.
Zabrania się promocji inicjatywy uchwałodawczej: na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów, na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie, na terenie szkół wobec uczniów.
Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej - forma pisemna

2. Projekt uchwały - forma pisemna lub elektroniczna

3. Formularz poparcia projektu uchwały (od każdej z co najmniej 1000 osób) - forma pisemna

Sposób dostarczania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w formie pisemnej:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (pokój nr 164, parter)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Kancelaria Sejmiku
                                                                                   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
                                                                                   ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 • elektronicznie na adres e-mail: sejmik@slaskie.pl może zostać przekazany wyłącznie projekt uchwały
Termin i sposób załatwienia/informacje o przebiegu sprawy

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad sejmiku na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

O podjęciu bądź odrzuceniu uchwały decydują radni sejmiku województwa w trakcie głosowania na sesji, podczas której projekt uchwały będzie procedowany.

Informacje o przebiegu sprawy można uzyskać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną kontaktując się z Kancelarią Sejmiku:

Kancelaria Sejmiku
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel. +48 (32) 20 78 279, 273; e-mail: sejmik@slaskie.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 2094 z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr V/60/3/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie występowania mieszkańców województwa śląskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
 3. Uchwała nr 2104/454/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 października 2023 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących występowania mieszkańców województwa śląskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
Przetwarzanie danych osobowychInformacja Administratora danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „rozporządzeniem”:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych po ich wpływie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
 2. wyznaczony został inspektor ochrony danych: e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców województwa śląskiego;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z art. 89a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, podmiotom przetwarzającym, którym może zostać zlecone / zostało zlecone przetwarzanie: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty realizujące archiwizację. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej, jednak nie krócej niż przez okres 5 lat od ich zebrania;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści art. 89a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz uchwały nr V/60/3/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. i jest niezbędne do wykonania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców województwa śląskiego. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie formularza z uwagi na braki formalne;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia).
Skargi i wnioskiSkargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
 1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skargi, wnioski, zapytania do urzędu poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP,
 2. pisemnie pocztą tradycyjną,
 3. pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach pracy,
 4. ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony