Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Katalog usług Środowisko
Ogólny opis

Czego dotyczy opłata recyklingowa?

Ilekroć jest mowa o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – rozumie się przez to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane
w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

 1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
 2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,
 3. pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów
  i większej.

Kogo dotyczy, a kogo nie dotyczy opłata recyklingowa?

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych
w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. 

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Oznacza, to że z opłaty recyklingowej są zwolnione bardzo lekkie torby na zakupy
z tworzywa sztucznego tzw. zrywki o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. Zatem, zwolnieniem z opłaty recyklingowej nie są objęte torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów w przypadku, gdy nie są podstawowym opakowaniem dla żywności sprzedawanej luzem, np. gdy są stosowane do pakowania śrubek, pakowania żywności już posiadającej własne opakowanie itp. Przy zastosowaniu toreb z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów do pakowania innych towarów niż żywność luzem torby takie należy zaliczyć do lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, co oznacza konieczność prowadzenia ich ewidencji i pobierania od klientów opłaty recyklingowej, a następnie przekazywania jej na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa.

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, tj. Bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Więcej informacji na temat BDO można uzyskać pod adresem:

BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego (slaskie.pl)

Wymagane dokumenty

Sprawozdanie opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które od  roku 2019 należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO.

Ponadto, z uwagi na fakt, że płatności z tytułu opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego (począwszy od roku 2020) dokonuje się kwartalnie, oraz rocznym obowiązkiem sprawozdawczym, tutejszy Urząd prosi o dołączenie oświadczenia o ilości sprzedanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku z podziałem na poszczególne kwartały, w celu prawidłowego rozliczenia dokonanych wpłat.

Sposób dostarczania dokumentów

Sprawozdanie opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego począwszy od roku 2019 należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Oświadczenie o ilości sprzedanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku
z podziałem na poszczególne kwartały podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu można dołączyć do składanego sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO lub przesłać na adres skrzynki pocztowej: eko.oplaty@slaskie.pl

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Rejestr w bazie BDO lub przesłać na adres skrzynki pocztowej: eko.oplaty@slaskie.pl

Opłaty

STAWKA OPŁATY RECYKLINGOWEJ WYNOSI 0,20 ZŁ/SZT.

DO OPŁATY RECYKLINGOWEJ NIE DOLICZA SIĘ PODATKU VAT!

OPŁATY RECYKLINGOWE NIE PODLAGAJĄ SPLIT PAYMENT!

W przypadku województwa śląskiego opłatę recyklingową wnosi się na rachunek:

 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Numer rachunku: 88 1240 6292 1111 0010 8744 4190.

 

Opis przelewu:

1) dla opłat za 2018/2019 rok: numer regon, torby, ilość sprzedanych toreb, rok pobrania opłaty

2) dla opłat od 2020 roku : numer regon, torby, ilość sprzedanych toreb, kwartał i rok pobrania opłaty.

 

Wzór opisu przelewu:

1) dla opłat za 2018/2019 rok : REGON: 000000000, torby, 100 szt. za 2019r.

2) dla opłat od 2020 rok : REGON: 000000000, torby, 100 szt. za I kwartał 2020r.

W przypadku wpłaty po terminie płatności w opisie przelewu należy podać: Numer regon, rok lub kwartał, ilość sprzedanych toreb, kwotę należności głównej + kwotę odsetek.

Wzór opisu przelewu:

REGON: 000000000, torby, 1000 szt., % 9,00 zł, za I kwartał 2020 r.

 

Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł tj. trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (tj. 3 x 2,90 zł). Obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Opłatę recyklingową za rok 2018 i 2019 wnosi się do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym została pobrana.

Od 1 stycznia 2020 roku pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale,
w którym została pobrana.

Przez marszałka województwa rozumie się marszałka właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Informacje na temat przebiegu spraw

Departament Opłat Środowiskowych

Referat ds. księgowania opłat środowiskowych

Tel. (32) 77-40-755, (32) 77-40-085, (32) 77-40-095, (32) 77-40-722, (32) 77-40-786.

 

Kierownik Referatu ds. księgowania opłat środowiskowych

Tel. (32) 77-40-786.

Podstawa prawna
 1. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. poz. 1639 w sprawie stawki opłaty recyklingowej,
 3. Dział III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest:
  • w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO jest Marszałek Województwa Śląskiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
  • w celu realizacji zadań przetwarzania w elektronicznym systemie BDO jest Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel. (22) 36-92-900, email: info@mos.gov.pl, ePUAP: /mos/SkrytkaESP .
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych):
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) w związku z:
  • 80 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w celu realizacji przez Marszałka Województwa zadań związanych z prowadzeniem BDO.
 4. Przetwarzanie dotyczy następujących kategorii danych osobowych: imię  i nazwisko, nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby, kod pocztowy, miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail, numer identyfikacji podatkowej (NIP).Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
  • uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
  • użytkownikom strony https://www.bdo.mos.gov.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 100 lat.
 6. Pani/Pana dane nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w BDO.
 9. Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Karta usługi w ePUAP

 link: karta usługi w serwisie ePUAP.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony