Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Katalog usług Środowisko
Ogólny opis

Czego dotyczy opłata recyklingowa?

Ilekroć jest mowa o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – rozumie się przez to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane
w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

 1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
 2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,
 3. pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów
  i większej.

Kogo dotyczy, a kogo nie dotyczy opłata recyklingowa?

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych
w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. 

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Oznacza, to że z opłaty recyklingowej są zwolnione bardzo lekkie torby na zakupy
z tworzywa sztucznego tzw. zrywki o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. Zatem, zwolnieniem z opłaty recyklingowej nie są objęte torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów w przypadku, gdy nie są podstawowym opakowaniem dla żywności sprzedawanej luzem, np. gdy są stosowane do pakowania śrubek, pakowania żywności już posiadającej własne opakowanie itp. Przy zastosowaniu toreb z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów do pakowania innych towarów niż żywność luzem torby takie należy zaliczyć do lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, co oznacza konieczność prowadzenia ich ewidencji i pobierania od klientów opłaty recyklingowej, a następnie przekazywania jej na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa.

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, tj. Bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Więcej informacji na temat BDO można uzyskać pod adresem:

BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego (slaskie.pl)

Wymagane dokumenty

Sprawozdanie opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które od  roku 2019 należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO.

Ponadto, z uwagi na fakt, że płatności z tytułu opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego (począwszy od roku 2020) dokonuje się kwartalnie, oraz rocznym obowiązkiem sprawozdawczym, tutejszy Urząd prosi o dołączenie oświadczenia o ilości sprzedanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku z podziałem na poszczególne kwartały, w celu prawidłowego rozliczenia dokonanych wpłat.

Sposób dostarczania dokumentów

Sprawozdanie opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego począwszy od roku 2019 należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Oświadczenie o ilości sprzedanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku
z podziałem na poszczególne kwartały podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu można dołączyć do składanego sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO lub przesłać na adres skrzynki pocztowej: eko.oplaty@slaskie.pl

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Rejestr w bazie BDO lub przesłać na adres skrzynki pocztowej: eko.oplaty@slaskie.pl

Opłaty

STAWKA OPŁATY RECYKLINGOWEJ WYNOSI 0,20 ZŁ/SZT.

DO OPŁATY RECYKLINGOWEJ NIE DOLICZA SIĘ PODATKU VAT!

OPŁATY RECYKLINGOWE NIE PODLAGAJĄ SPLIT PAYMENT!

W przypadku województwa śląskiego opłatę recyklingową wnosi się na rachunek:

 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Numer rachunku: 88 1240 6292 1111 0010 8744 4190.

 

Opis przelewu:

1) dla opłat za 2018/2019 rok: numer regon, torby, ilość sprzedanych toreb, rok pobrania opłaty

2) dla opłat od 2020 roku : numer regon, torby, ilość sprzedanych toreb, kwartał i rok pobrania opłaty.

 

Wzór opisu przelewu:

1) dla opłat za 2018/2019 rok : REGON: 000000000, torby, 100 szt. za 2019r.

2) dla opłat od 2020 rok : REGON: 000000000, torby, 100 szt. za I kwartał 2020r.

W przypadku wpłaty po terminie płatności w opisie przelewu należy podać: Numer regon, rok lub kwartał, ilość sprzedanych toreb, kwotę należności głównej + kwotę odsetek.

Wzór opisu przelewu:

REGON: 000000000, torby, 1000 szt., % 9,00 zł, za I kwartał 2020 r.

 

Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł tj. trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (tj. 3 x 2,90 zł). Obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Opłatę recyklingową za rok 2018 i 2019 wnosi się do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym została pobrana.

Od 1 stycznia 2020 roku pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale,
w którym została pobrana.

Przez marszałka województwa rozumie się marszałka właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Informacje na temat przebiegu spraw

Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych

Referat ds. księgowania opłat środowiskowych

Tel. (32) 77-44-887, (32) 77-44-889, (32) 77-44-890, (32) 77-44-839, (32) 77-44-831, (32) 77-44-835

Kierownik Referatu ds. księgowania opłat środowiskowych

Tel. (32) 77-44-890

Podstawa prawna
 1. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. poz. 1639 w sprawie stawki opłaty recyklingowej,
 3. Dział III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest:
  • w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO jest Marszałek Województwa Śląskiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
  • w celu realizacji zadań przetwarzania w elektronicznym systemie BDO jest Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel. (22) 36-92-900, email: info@mos.gov.pl, ePUAP: /mos/SkrytkaESP .
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych):
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) w związku z:
  • 80 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w celu realizacji przez Marszałka Województwa zadań związanych z prowadzeniem BDO.
 4. Przetwarzanie dotyczy następujących kategorii danych osobowych: imię  i nazwisko, nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby, kod pocztowy, miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail, numer identyfikacji podatkowej (NIP).Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
  • uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
  • użytkownikom strony https://www.bdo.mos.gov.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 100 lat.
 6. Pani/Pana dane nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w BDO.
 9. Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Karta usługi w ePUAP

 link: karta usługi w serwisie ePUAP.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony