Skargi i wnioski

Katalog usług Inne
Ogólny opis

Każdy obywatel ma konstytucyjne prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek organizacyjnych. Organy te rozpatrują skargi/wnioski w ramach swojej właściwości. Jeżeli natomiast organ, który otrzymał skargę/wniosek nie jest właściwy w sprawie, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać skargę/wniosek do właściwego organu, zawiadamiając równocześnie o tym Stronę albo wskazując jej właściwy organ.

Przedmiotem wniosku może być między innymi: poprawa organizacji urzędu, wzmocnienie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrona własności lub lepsze zaspokajanie potrzeb ludności.

Przedmiotem skargi może być między innymi: zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności, naruszenie interesów skarżących, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw, nienależyte załatwienie wniosku.

Dla uznania pisma za wniosek lub skargę istotna jest jego treść, a nie forma zewnętrzna i nadana mu nazwa przez osobę składającą.  

Wymagane dokumenty

Nie ma prawnie obowiązujących wzorów wniosków i formularzy w zakresie skarg i wniosków.

Sposób dostarczania dokumentów

Skargę/wniosek można dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
 2. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (adres: /UMWSL/skrytka),
 3. przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres skrzynki e-mail: kancelaria@slaskie.pl,
 4. złożyć ustnie do protokołu:
  • u Marszałka Województwa Śląskiego lub osoby upoważnionej w każdy wtorek w godzinach 14:00-16:00, po wcześniejszym telefonicznym (tel. 32 20 78 563) lub osobistym umówieniu spotkania;
  • u Członków Zarządu Województwa Śląskiego/Skarbnika Województwa Śląskiego/Sekretarza Województwa Śląskiego lub wyznaczonych pracowników po wcześniejszym umówieniu spotkania;
  • u Dyrektorów Departamentów lub wyznaczonych pracowników codziennie w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30-15:30.
Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice
Kancelaria Ogólna, pok. 164

Opłaty

Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Organ administracji publicznej zobowiązany jest do załatwienia skargi/wniosku bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się Stronę na piśmie.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić Stronę, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. 

Informacje na temat przebiegu spraw

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Departamentem Organizacji Urzędu pod numerem telefonu (32) 20 78 563 lub drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail: or@slaskie.pl.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienie wniosku w terminie Stronie przysługuje prawo złożenia skargi.

W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a Skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania Skarżącego.

Informacje dodatkowe

 Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu (tzw. anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi/wniosku oraz ich archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia) oraz ważny interes publiczny, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszając istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osób, której dane dotyczą (art. 9 ust 2 lit. g rozporządzenia).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na BIP Urzędu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, min. 5 lat.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.
Karta usługi w ePUAP

 link do Pisma ogólnego do podmiotu publicznego: karta usługi w serwisie ePUAP

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony