Ogłoszenia o rekrutacji na zastępstwo oraz na stanowiska pomocnicze i obsługi

Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji na zastępstwo oraz na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego - załącznik nr 1.
  2. Dokumenty:
  • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego - załącznik nr 2,
  • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku pomocniczym i obsługi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego - załącznik nr 3.
  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4.

Dokumenty dostępne są również w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Referacie
ds. rekrutacji i adaptacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46.

Kandydat może złożyć dokumenty aplikacyjne:

  • osobiście w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu;
  • usługą pocztową w zamkniętej kopercie na adres wskazany w treści ogłoszenia;
  • pocztą elektroniczną w formie czytelnych skanów/ zdjęć na adres e-mail wskazany w treści ogłoszenia;
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą – ePUAP;

z wymaganym dopiskiem wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji – na kopercie/w temacie
e-maila/w temacie dokumentu ePUAP.

Elektroniczne składanie dokumentów zobowiązuje kandydata do przesłania skanu/ zdjęcia kwestionariusza podpisanego własnoręcznie lub kwestionariusza w pliku pdf podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

oraz wszystkich innych wymaganych ogłoszeniem dokumentów w formie skanów lub zdjęć.
Osoba wybrana do zatrudnienia zobowiązana będzie do dostarczenia oryginału złożonych elektronicznie dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne złożone poza procedurą rekrutacyjną, dostarczone na niewłaściwy adres
e-mail lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin, uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Kancelarii Ogólnej Urzędu lub na skrzynkę mailową.

Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia podpisanego kwestionariusza osobowego
oraz dokumentów, które potwierdzają spełnienie wymagań niezbędnych. Dokumenty każdorazowo wskazywane są w treści ogłoszenia.

Uwaga!!!

Wymogi ogłoszenia spełniają jedynie dokumenty przygotowane na formularzach, do których odesłanie zawierają poniższe odnośniki (linki). Złożenie przez kandydata dokumentu w innej postaci niż w załącznikach jest równoznaczne z niespełnieniem warunków formalnych ogłoszenia
o rekrutacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony