Nieruchomości - Drogi

ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI WYDZIELONE POD DROGI WOJEWÓDZKIE, DLA KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z późn. zm.) - zwaną dalej Specustawą

Wojewoda Śląski wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzja ZRID).

Decyzją ZRID zatwierdza się podział nieruchomości, przy czym linie rozgraniczające teren, w tym granice pasów drogowych, ustalone decyzją ZRID stanowią linie podziału nieruchomości.

Z dniem, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna, nieruchomości lub ich części stają się z mocy prawa własnością wskazanych w decyzji podmiotów.

 

 1. WYPŁATA ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU, GDY DECYZJA ZRID JEST OSTATECZNA:
 1. decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi wojewódzkie wydaje Wojewoda Śląski w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna,
 2. wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji ZRID oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania,
 3. zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość odszkodowania stała się ostateczna,
 4. odszkodowania wypłaca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

 

 1. WYPŁATA ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU, GDY DECYZJA ZRID JEST NIEOSTATECZNA, PRZY CZYM DECYZJI ZRID NADANO RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI:
 1. decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi wojewódzkie wydaje Wojewoda Śląski w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności,
 2. wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji ZRID oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania,
 3. na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Śląskiego,
 4. wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku,
 5. zapłata pozostałej 30% części odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna,
 6. odszkodowania wypłaca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego ustalającej wysokość odszkodowania dla decyzji ZRID wymienionych w poniższej tabeli, strona może złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości 70% odszkodowania.

Lista decyzji ZRID nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Stan na dzień: 19.06.2020 r.

Lp. Nr drogi wojew. Nazwa inwestycji drogowej Nr decyzji ZRID Wojewody Śląskiego Data decyzji ZRID Wojewody Śląskiego
1 491 Przebudowa DW nr 491 od granicy woj. ślaskiego do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa (od km 4+753 do km 32+682) 5/2017 05.06.2017 r.
2 492 Przebudowa DW nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK 46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 22/2018 26.10.2018 r.
3 786 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa 8/2019 20.05.2019 r.
4 791 Przebudowa DW nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78 (Zawiercie- Kolonia Poczesna) 13/2018 28.06.2018 r.
5 925 Przebudowa DW nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik 12/2018 27.06.2018 r.
6 928 Przebudowa DW 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 wraz z nadzorem autorskim 14/2017 10.11.2017 r.
7 934 Przebudowa DW nr 934 od miejscowości Imielin do DK 44 16/2018 25.07.2018 r.
8 935 Przebudowa DW nr 935, odcinek od skrzyżowania z DK 45 w Raciborzu w km 0+000 do granicy miasta Rybnika w km 19+680 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 23/2018 31.10.2018 r.
9 948 Projekt przebudowy DW 948 od DK 52 do DW 946 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 3/2020 28.02.2020 r.

 

Formularz danych do wypłaty odszkodowania na rachunek bankowy - osoba fizyczna
Formularz danych do wypłaty odszkodowania na rachunek bankowy - osoba prawna
Formularz wniosku o wypłatę zaliczki w wysokości 70% odszkodowania

Informacje na temat przebiegu sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Komunikacji i Transportu
Referat nieruchomości drogowych
telefony: +48 (32) 77 40 092, +48 (32) 77 40 926
               +48 (32) 77 40 038, +48 (32) 77 40 710

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony