Nieruchomości - Drogi

ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI WYDZIELONE POD DROGI WOJEWÓDZKIE, DLA KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162) - zwaną dalej Specustawą

Wojewoda Śląski wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzja ZRID).

Decyzją ZRID zatwierdza się podział nieruchomości, przy czym linie rozgraniczające teren, w tym granice pasów drogowych, ustalone decyzją ZRID stanowią linie podziału nieruchomości.

Z dniem, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna, nieruchomości lub ich części stają się z mocy prawa własnością wskazanych w decyzji podmiotów.

 1. WYPŁATA ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU, GDY DECYZJA ZRID JEST OSTATECZNA:
  1. decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi wojewódzkie wydaje Wojewoda Śląski w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna,
  2. wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji ZRID oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania,
  3. zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość odszkodowania stała się ostateczna,
  4. odszkodowania wypłaca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
 1. WYPŁATA ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU, GDY DECYZJA ZRID JEST NIEOSTATECZNA, PRZY CZYM DECYZJI ZRID NADANO RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI:
  1. decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi wojewódzkie wydaje Wojewoda Śląski w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności,
  2. wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji ZRID oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania,
  3. na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Śląskiego,
  4. wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku,
  5. zapłata pozostałej 30% części odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna,
  6. odszkodowania wypłaca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego ustalającej wysokość odszkodowania dla decyzji ZRID wymienionych w poniższej tabeli, strona może złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości 70% odszkodowania.

Lista decyzji ZRID nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Stan na dzień: 29.11.2023 r.
L.p. Nr drogi wojew. Nazwa inwestycji drogowej Nr decyzji ZRID Wojewody Śląskiego Data decyzji ZRID Wojewody Śląskiego
1 491 Przebudowa DW nr 491 od granicy woj. ślaskiego do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa (od km 4+753 do km 32+682) 5/2017 05.06.2017 r.
2 791 Przebudowa DW nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78 (Zawiercie- Kolonia Poczesna) 13/2018 28.06.2018 r.
3 925 Przebudowa DW nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik 12/2018 27.06.2018 r.
4 928 Przebudowa DW 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 wraz z nadzorem autorskim 14/2017 10.11.2017 r.
5 935 Przebudowa DW nr 935, odcinek od skrzyżowania z DK 45 w Raciborzu w km 0+000 do granicy miasta Rybnika w km 19+680 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 23/2018 31.10.2018 r.
6 948 Projekt przebudowy DW 948 od DK 52 do DW 946 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 3/2020 28.02.2020 r.
7 421 Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu DW nr 421 - dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 4/2023 23.03.2023 r.

 


Informacje na temat przebiegu sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa
Referat nieruchomości drogowych
telefony:
+48 (32) 77 40 509, +48 (32) 77 40 510
+48 (32) 77 40 511, +48 (32) 77 40 512

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony