Postanowienie nr 343/PP/2018 z dnia 2018-05-22

Numer 343/PP/2018
Data ogłoszenia 2018-05-22
Treść postanowienia Odmowa uzgodnienia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzanowice.
Podstawa prawna art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. 1073 z późniejszymi zmianami

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony